Oana BUGEAG

Examenul de rezidențiat 2015

Examenul de rezidențiat 2015
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Ministerul Sănătătii oganizează examenul de rezidențiat pe 15 noiembrie. Taxa de participare rămane la fel că anul trecut – 360 de lei, iar testul grilă conține tot 200 de intrebări, ce trebuie rezolvate în patru ore. Punctajul minim de promovare este nota 6,00. 

Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresă: str. Cristian Popisteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024.

Sumele încasate din plată taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătății și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale necesare susținerii concursului de rezidențiat. Din sumele încasate o cotă de maximum 80% se va repartiza universităților de medicină și farmacie din București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat.

Repartizarea sumelor între universități se va face proporțional cu numărul de candidați care susțin concursul în centrul universitar respectiv și notă de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat, însușită sub semnătura de rector.

La concurs se pot prezenta:

a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu această;

b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;

c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obținerea celei de a două specialități. Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, formă pe post, pot obține a două specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă;

d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și au diploma de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

Toți candidații trebuie să fie apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează.

Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:
-numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;
-centrul universitar și domeniul pentru care concurează (cu excepția candidaților de la ministerele cu rețea sanitară proprie și cei care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educației și Cercetării științifice conform art. 4 alin. (7), pentru care concursul se susține numai în centrul universitar București).
-candidații vor menționa în cererea de înscriere și acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;

b) xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);

c) copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2015 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, adeverința privind promovarea examenului de licență;

d) adeverință eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;

e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează;
f) copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele față de numele înscris în diplomă de licență, dacă este cazul;

g) chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătății și se achită în contul ministerului care va fi indicat prin publicația de concurs.

După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 23 octombrie 2015, oră 15,00, candidații nu mai pot solicita schimbarea opțiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.

Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane, pentru mai multe centre universitare, atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.

Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie, după centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe domenii, pe care o vor comunică Ministerului Sănătății în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Până la data de 29 octombrie 2015, Ministerul Sănătății va comunica universităților de medicină și farmacie numărul de candidați pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând că până la data de 3 noiembrie 2015 să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidați.

Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii, se vor afișa pe site-ul rezidențiat.ms.ro la data de 4 noiembrie 2015. Repartizarea candidaților pe săli se face diferențiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină și farmacie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *